header oven

HET BOERENBESTAAN

boerenbestaan

Een belangrijke vernieuwing was de aanleg van de zogenaamde Celtic Fields, een akkerbouwsysteem dat tot in de Romeinse tijd in gebruik zou blijven. Celtic Fields zijn kleine vierkante akkertjes, omgeven door lage aarden walletjes van ca. 40 x 40 meter. De akkertjes werden aangelegd op plaatsen waar het bos werd gekapt en verbrand. Stronken, afval en stenen werden op de walletjes geworpen. Op de akkertjes werden gierst, spelt, emmertarwe, bonen, vlas etc. verbouwd. Uitgeputte akkers werden 'bemest'door braaklegging en in combinatie met begrazing. Bemesting moet ook al hebben plaats gevonden door aanvoer van zoden (plaggen) De akkers werden geploegd met een eergetouw, een heel eenvoudige ploeg die het land alleen maar open scheurde. Als deze akkers na verloop van tijd uitgeput raakten, weren nieuwe bijgemaakt. In de loop der tijd ontstond zo een schaakbordpatroon van akkertjes. een andere benaming voor deze akkers is dan ook wel raatakkers, omdat ze uit de lucht gezien veel gemeen hebben met de vorm van een honingraat.

De boerderijen stonden in groepjes verspreid en vormde zo een nederzetting bestaande uit enkele boerderijen, schuren en spiekers. Vaak worden bij opgravingen ook een waterput terug gevonden. De veekralen bestaan uit een vlechtwerk van wilgentenen. Afhankelijk van het type boerderij zien we dat de mens en vee onder een dak konden leven. Als een huis na ca. een generatie onbewoonbaar was geworden, werd verderop een nieuwe gebouwd. Het oude huis werd waarschijnlijk niet afgebroken, maar zo lang mogelijk gebruikt voor andere doeleinden. Zo 'wandelde' een nederzetting in de loop der tijd door het landschap (zwerfende erven) Op de zandgronden in Brabant en Drenthe moeten het gemengde bedrijven zijn geweest van akkerbouw en veeteelt. Veel van deze boererijen worden bij archeologisch onderzoek terug gevonden op de flank van de hogere dekzandruggen naar de lager gelegen weigronden. In de nattere (veen)gebieden was het boerenbedrijf meer toegespitst op veeteelt. Jacht, visvangst en het verzamelen van eetbare planten, vruchten en noten uit de natuur moet van ondergeschikte belang zijn geweest. Toch worden regelmatig jachtwapens en een enkele keer een boomstamkano terug gevonden.

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen