Bezoekvoorwaarden

Bezoekvoorwaarden / privacybeleid

Inleiding

Stichting IJzertijdboerderij Dongen zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het erf en de door Stichting IJzertijdboerderij Dongen georganiseerde activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Stichting IJzertijdboerderij Dongen zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1

Onder ‘Stichting IJzertijdboerderij Dongen’ wordt verstaan de organisatie die het erf beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het bestuur en vrijwilligers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2

Onder ‘het erf ‘ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de Stichting IJzertijdboerderij Dongen valt.

Artikel 1.3

Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Stichting IJzertijdboerderij Dongen een overeenkomst sluit met als doel het erf te betreden en/of een activiteit bij te wonen die door Stichting IJzertijdboerderij Dongen wordt georganiseerd, voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4

Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting IJzertijdboerderij Dongen en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals overnachtingen, horecacatering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.2

De potentiële bezoeker kan de toegang tot het erf worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Stichting IJzertijdboerderij Dongen of een daartoe door Stichting IJzertijdboerderij Dongen bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.3

Stichting IJzertijdboerderij Dongen restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het erf voortijdig moet verlaten in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het erf geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Verblijf op het erf

Artikel 3.1

Gedurende het verblijf op het erf dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Stichting IJzertijdboerderij Dongen gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Stichting IJzertijdboerderij Dongen, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het erf worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid  en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Met name worden ouders en begeleiders verantwoordelijk gesteld voor hun eigen veiligheid en die van door hen meegebrachte kinderen in de buurt van de vijver, waterput en vuurplaatsen.

Artikel 3.3

Het is de bezoeker onder meer verboden om op het erf:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van      geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Stichting IJzertijdboerderij Dongen evenwel expliciet worden toegestaan;
 4. te roken op andere plaatsen dan voor het entreegebouw;
 5. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Stichting IJzertijdboerderij Dongen gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, deze kunnen worden afgegeven op een door Stichting IJzertijdboerderij Dongen aan te wijzen plaats;
 6. schade toe te brengen aan flora, fauna, opstal en inboedel.

Artikel 3.4

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting IJzertijdboerderij Dongen is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.

Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting IJzertijdboerderij Dongen deze foto-, video- en filmopnamen voor commerciële doeleinden openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.5

Mogelijk worden er bij je bezoek foto’s, video- en filmopnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden op onze website of worden gebruikt bij (pers)berichten of andere doeleinden. Bij het betreden van het erf geef je hier automatisch toestemming voor. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je dit aangeven aan de fotograaf.

Artikel 3.6

Op het erf wordt op ‘prehistorische manieren’  eten en drinken bereid. Het nuttigen van deze etenswaren en dranken geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 3.7

Bij bepaalde ambachten, doe-activiteiten of spelletjes is het mogelijk deel te nemen. Deze deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Klachten en reclame

Artikel 4.1

Stichting IJzertijdboerderij Dongen zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het erf of de door Stichting IJzertijdboerderij Dongen georganiseerde activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het erf. Voorts informeert Stichting IJzertijdboerderij Dongen het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Stichting IJzertijdboerderij Dongen te vermijden, klachten en omstandigheden en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door Stichting IJzertijdboerderij Dongen aan de bezoeker:

 1. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het erf, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van onderhoud of dergelijke;
 2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op het erf.

Artikel 4.3

Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Stichting IJzertijdboerderij Dongen en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Stichting IJzertijdboerderij Dongen te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4

Stichting IJzertijdboerderij Dongen onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de indiener van de klacht meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Aansprakelijkheid van Stichting IJzertijdboerderij Dongen

Artikel 5.1

Voor schade ontstaan als gevolg van door Stichting IJzertijdboerderij Dongen en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Stichting IJzertijdboerderij Dongen nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting IJzertijdboerderij Dongen of zijn medewerkers.

Artikel 5.2

Het verblijf van de bezoeker op het erf is voor eigen rekening en risico.

Stichting IJzertijdboerderij Dongen is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting IJzertijdboerderij Dongen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Stichting IJzertijdboerderij Dongen verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3

In geen enkel geval is Stichting IJzertijdboerderij Dongen gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 1. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
 2. het door de verzekeraar van Stichting IJzertijdboerderij Dongen aan Stichting IJzertijdboerderij Dongen ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4

Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Stichting IJzertijdboerderij Dongen nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op het erf en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting IJzertijdboerderij Dongen en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5

Stichting IJzertijdboerderij Dongen is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Stichting IJzertijdboerderij Dongen houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Stichting IJzertijdboerderij Dongen staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting IJzertijdboerderij Dongen en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6

Indien Stichting IJzertijdboerderij Dongen goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Stichting IJzertijdboerderij Dongen daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Stichting IJzertijdboerderij Dongen nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Stichting IJzertijdboerderij Dongen opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Stichting IJzertijdboerderij Dongen.

Artikel 5.7

De totale aansprakelijkheid van Stichting IJzertijdboerderij Dongen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8

In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Stichting IJzertijdboerderij Dongen in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9

Aansprakelijkheid van Stichting IJzertijdboerderij Dongen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen etcetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10

De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting IJzertijdboerderij Dongen of een van zijn functionarissen.

Overmacht

Artikel 6.1

Als overmacht voor Stichting IJzertijdboerderij Dongen, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Stichting IJzertijdboerderij Dongen niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Stichting IJzertijdboerderij Dongen zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Stichting IJzertijdboerderij Dongen gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1

Door de bezoeker op het erf gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij het entreegebouw.

Artikel 7.2

Stichting IJzertijdboerderij Dongen zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Stichting IJzertijdboerderij Dongen, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden vernietigd.

Artikel 7.3

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1

De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Stichting IJzertijdboerderij Dongen.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Stichting IJzertijdboerderij Dongen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Stichting IJzertijdboerderij Dongen voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement Zeeland West-Brabant. Deze Bezoekvoorwaarden van Stichting IJzertijdboerderij Dongen zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting IJzertijdboerderij Dongen en te raadplegen op de website van Stichting IJzertijdboerderij Dongen.

PRIVACYBELEID

Stichting IJzertijdboerderij Dongen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ijzertijdboerderij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting IJzertijdboerderij Dongen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting IJzertijdboerderij Dongen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting IJzertijdboerderij Dongen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting IJzertijdboerderij Dongen bewaart persoonsgegevens 2 jaar of zolang er een al dan niet zakelijke relatie is tussen de stichting en de persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting IJzertijdboerderij Dongen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting IJzertijdboerderij Dongen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting IJzertijdboerderij Dongen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Stichting IJzertijdboerderij Dongen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ijzertijdboerderij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting IJzertijdboerderij Dongen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting IJzertijdboerderij Dongen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@ijzertijdboerderij.nl
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Stichting IJzertijdboerderij Dongen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons- en adresgegevens > 2 jaar of zolang u actief klant bent bij onze stichting. Dit doen wij om onze nieuwsbrief aan u te versturen of facturen te kunnen verzenden.